Betingelser

Aftale

Aftalen består af disse salgsbetingelser, oplysninger, der er angivet i reservations løsningen og eventuelle særlige aftalte betingelser. I tilfælde af uenighed mellem oplysningerne er det udtrykkeligt aftalt mellem parterne før, medmindre det strider mod den obligatoriske lovgivning.

Aftalen vil også blive suppleret med relevante lovbestemmelser om køb af varer mellem iværksættere og forbrugere.

Læs mere om købsprocessen her: købsprocessen

Parter

Sælgeren er:

Web Media AS
E-mail: post@sexydoll.no
Org.nr: 918854703

Web Media AS omtales i det følgende som sælgeren.

Køberen er den forbruger, der foretager reservationen og betegnes som køber/indkøber.

Pris

Den angivne pris for varen og tjenesteydelserne er den samlede pris, som køberen skal betale. Denne pris inkluderer alle gebyrer og tillægsgebyrer. Yderligere omkostninger, som sælgeren før købet ikke har informeret, hvis køberen ikke bære. Alle priser er angivet i RV.

Indgåelse af aftalen

Aftalen er bindende for begge parter, når køberen har sendt sin ordre til sælgeren.

Aftalen er dog ikke bindende, hvis der har været skrevet eller indtastet fejl i tilbuddet fra sælgeren i bestillings løsningen i onlinebutikken eller i købers ordre, og den anden part indså eller burde have indset, at det var sådan en fejltagelse.

Betaling

Sælgeren kan anmode om betaling for varen fra det tidspunkt, den sendes fra sælgeren til køberen.

Hvis køberen bruger et kredit-eller debetkort ved betaling, kan sælgeren reservere købsbeløbet på kortet ved reservationen. Kortet vil blive opkrævet den dag, varen afsendes.

Ved betaling med faktura udstedes fakturaen til køberen ved levering af varen. Betalingsfristen er angivet på fakturaen og er mindst 11 dage fra modtagelsen.

Hvis køberen vælger at betale via månedlige rater accepterer køberen følgende betingelser:

  1. Køberen betaler 50% af købsprisen som et depositum, og de resterende 50% tilbagebetales over ti måneder.
  2. Sælgeren vil sende købet en e-faktura for ratebeløb hver måned med den 11 dag betalingsfristen.
  3. I tilfælde af ekskluderet betaling vil køberen modtage tre betalingsmeddelelser. Hvis køberen stadig ikke har betalt det månedlige beløb inden for betalingsfristen på den tredje anmeldelse, vil sælgeren betragte betalings aftalen som misligholdt.
  4. I tilfælde af misligholdelse af betalings aftalen, vil sælgeren opsige kundeforholdet og opkræve købers samlede udestående gæld og renter på 8,5% og rykkergebyrer.
  5. Køberen vil modtage tre indberetninger om kravet (som beskrevet i afsnit 4), inden sagen sendes til det eksterne inkassobureau.

Købere under 18 år kan ikke betale med en efterfølgende faktura.

Levering

Levering er gennemført, når køberen, eller hans repræsentant, har overtaget ting.

Hvis der ikke er angivet leveringstid i Booking løsningen, skal sælgeren levere varen til køberen uden unødig forsinkelse og 30 dage efter bestillingen fra kunden. Varerne leveres til køberen, medmindre parterne udtrykkeligt har aftalt andet.

Risikoen for varen

Risikoen for varen overgår til køberen, når han eller dennes repræsentant har modtaget varen leveret i overensstemmelse med afsnit 6.

Fortrydelsesret

Medmindre aftalen er udelukket fra fortrydelsesretten, kan køberen fortryde købet af varen i overensstemmelse med fortrydelsesretten.

Køberen skal give sælgeren meddelelse om brugen af fortrydelsesretten inden for 14 dage fra fristen begynder at løbe. På deadlinen er alle kalenderdage inkluderet. Hvis tidsfristen udløber på en lørdag, helligdag eller feriedag, forlænges fristen til den nærmeste arbejdsdag.

Annulleringsfristen anses for at være overholdt, hvis anmeldelsen sendes inden fristens udløb. Køber har bevisbyrden for, at fortrydelsesretten er blevet gjort, og derfor bør budskabet være skriftligt (fortrydelsesformular, e-mail eller brev).

Annulleringsfristen begynder at løbe:

  • Når du køber individuelle varer, vil respitperioden løbe fra dagen efter, at varen eller varerne er
  • Solgt et abonnement, eller er aftalen regelmæssigt levere identiske varer, fristen dato fra dagen efter den første forsendelse er
  • Hvis købet af flere leverancer foretages, vil respitperioden løbe fra dagen efter den sidste

Annulleringsfristen forlænges til 12 måneder efter udløbet af den oprindelige frist, hvis sælgeren ikke før indgåelsen af kontrakten at sige, at der er en fortrydelsesret og standardiseret fortrydelsesformular. Tilsvarende, i tilfælde af ingen videregivelse af vilkår, frister og skridt til at bruge fortrydelsesretten. Hvis den erhvervsdrivende giver oplysningerne i løbet af disse 12 måneder, udløber tidsfristen stadig 14 dage efter den dag, hvor køberen har modtaget oplysningerne.

Ved brug af fortrydelsesretten skal varen returneres til sælgeren uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter meddelelsen om brug af fortrydelsesretten. Køberen dækker de direkte omkostninger ved returnering af varen, medmindre andet er aftalt, eller sælgeren har undladt at oplyse, at køberen skal dække returomkostningerne. Sælgeren kan ikke bestemme gebyret for købers brug af fortrydelsesretten.

Køber kan prøve eller afprøve varerne på en ordentlig måde for at bestemme varernes art, egenskaber og funktion, uden at miste fortrydelsesretten. Hvis forsøget eller testen af varen går ud over, hvad der er fornuftigt og nødvendigt, kan køberen være ansvarlig for enhver nedsat værdi af varen. Hvis prøveversionen af varen ikke betragtes som hygiejnisk, kan varen ikke returneres.

Sælgeren er forpligtet til at tilbagebetale købsprisen for køberen uden unødig forsinkelse, og mindst 14 dage fra sælgeren modtaget meddelelse om købers beslutning om at bruge fortrydelsesretten. Sælgeren har ret til at tilbageholde betalingen, indtil han har modtaget varerne fra køberen, eller indtil køberen har indsendt dokumentation for, at varerne skal sendes tilbage.

Forsinkelse og manglende levering-købers rettigheder og frist for indgivelse af ansøgninger

Hvis sælgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til aftalen mellem parterne, og dette ikke skyldes køberen eller et forhold på købers side, køberen i henhold til reglerne i Consumer Purchase Act kapitel 5 maj Købspris tilbage, krav opfyldelse, opsige aftalen og/eller kræve erstatning fra sælgeren.

I tilfælde af et brud på retsmidler, bør budskabet om bevis-of-Mind være skriftligt (f. eks e-mail).

Opfyldelse

Køber kan beholde købet og kræve opfyldelse fra sælger. Dog kan køberen ikke kræve opfyldelse, hvis der er en hindring, at sælgeren ikke kan overvinde, eller hvis opfyldelsen vil pådrage sig en så stor ulempe eller omkostninger for sælgeren, at det er i væsentlig forskel med købers interesse i, at sælgeren Opfylde. Hvis vanskelighederne falder væk inden for en rimelig tid, kan køberen stadig kræve opfyldelse.

Køberen mister sin ret til at kræve opfyldelse, hvis han eller hun venter urimeligt lang tid at fremme kravet.

Højde

Hvis sælgeren undlader at levere varen på leveringstidspunktet, skal køberen opfordre sælgeren til at levere inden for en rimelig ekstra periode for opfyldelse. Hvis sælgeren ikke leverer varen inden for den yderligere frist, kan køberen annullere købet.

Køber kan dog opsige købet med det samme, hvis sælgeren nægter at levere varen. Tilsvarende, hvis levering på det aftalte tidspunkt var afgørende for indgåelsen af aftalen, eller hvis køberen har meddelt sælgeren, at leveringsdatoen er afgørende.

Hvis varen leveres efter den yderligere frist, som forbrugeren har fastsat, eller på leveringstidspunktet, som var afgørende for indgåelsen af aftalen, skal krav om opsigelse ske inden for en rimelig frist, efter at køberen har fået kendskab til leveringen.

Udskiftning

Køberen kan kræve erstatning for lidt tab på grund af forsinkelsen. Dette gælder dog ikke, hvis sælgeren sikrer, at forsinkelsen skyldes hindringer uden for sælgers kontrol, som ikke med rimelighed kunne tages i betragtning på tidspunktet for aftalen, undgået eller overvinde følgerne af.

Mangel på varen-køberens rettigheder og ansøgningsfristen

Hvis der er mangel på varerne skal købes inden for en rimelig tid, efter at det blev opdaget eller burde have været opdaget, give sælgeren meddelelse om, at han eller hun vil påberåbe sig manglen. Køberen har altid annonceret i tide, hvis det sker inden for 2 måneder. Fra defekten blev detekteret eller burde have været påvist. Krav kan finde sted mindst to år efter, at køberen overtog varen. Hvis varen eller en del af den skal vare væsentligt længere end to år, er ansøgningsperioden fem år.

Hvis varen har en defekt, og dette ikke skyldes køberen eller betingelserne på købers side, køberen i henhold til reglerne i Consumer Køb Act kapitel 6 maj, under de givne omstændigheder, holde købsprisen tilbage, vælge mellem berigtigelse og genlevering, opkræve Gøre krav på aftalen rejst og/eller kræve erstatning fra sælgeren.

Reklamationer til sælgeren skal ske skriftligt.

Rettelse eller genlevering

Køberen kan vælge mellem at kræve defekten korrigeret eller levering af lignende ting. Sælger kan stadig modsætte sig købers krav, hvis gennemførelsen af kravet er umulig eller sælgeren urimelige omkostninger. Berigtigelse eller genlevering skal ske inden for en rimelig frist. Sælgeren har ikke i første omgang ret til at gøre mere end to afhjælpning forsøg for den samme mangel.

Prisnedsættelse

Køber kan kræve en passende prisnedsættelse, hvis varen ikke er korrigeret eller genleveret. Det betyder, at forholdet mellem den reducerede og aftalte pris svarer til forholdet mellem værdien af de ting i mangelfulde og kontraktmæssige tilstand. Hvis der er særlige grunde til det, kan prisafslaget i stedet sættes på samme beløb som køberens.

Højde

Hvis varen ikke er korrigeret eller genleveret, kan køberen også hæve købet, når defekten ikke er utilsigtet.

Sælgers rettigheder til købers misligholdelse

Hvis køberen ikke betaler eller opfylder de resterende forpligtelser i henhold til aftalen eller loven, og dette er ikke på grund af sælgeren eller nogen betingelser på sælgers side, kan sælgeren i henhold til reglerne i forbrugerkøb Act kapitel 9, under de omstændigheder Returnering, krav opfyldelse af aftalen, kræve den indgåede aftale samt kræve erstatning fra køberen. Sælgeren vil også være i stand til at opkræve renter på forsinket betaling, opkrævningsgebyr og et rimeligt gebyr for uanmeldte varer.

Opfyldelse

Sælgeren kan beholde købet og kræve, at køberen betaler købsprisen. Hvis varen ikke er leveret, mister sælgeren sin ret, hvis han venter urimeligt længe for at fremme kravet.

Højde

Sælger kan opsige aftalen i tilfælde af væsentlige betalingsmisligholdelse eller andre væsentlige misligholdelser fra købers side. Sælgeren kan dog ikke hæve, hvis den samlede købspris er betalt. Fastsætter sælgeren en rimelig yderligere frist for opfyldelse og køberen ikke betaler inden for denne frist, kan sælgeren annullere købet.

Morarenter/opkrævningsgebyr

Hvis køberen ikke betaler købsprisen i henhold til aftalen, kan sælgeren opkræve renter fra købsprisen efter den strafferetlige interesse. I tilfælde af manglende betaling, kan kravet, efter forudgående varsel, sendes til køberen kan holdes ansvarlig for eventuelle gebyrer efter indsamling lov.

Gebyr for uanmeldte ikke-forudbetalte varer

Hvis køberen undlader at hente ubetalte varer, kan sælgeren opkræve et gebyr af køberen. Gebyret skal maksimum dække sælgers faktiske udlæg til at levere varen til køberen. Et sådant gebyr kan ikke opkræves af købere under 18 år.

Sikkerhed

Den garanti, som sælgeren eller producenten giver køberen rettigheder ud over at køberen allerede har efter obligatorisk lovgivning. En garanti indebærer således ingen begrænsninger i køberens ret til at kræve og forsinke eller fejl i henhold til punkt 9 og 10.

Personoplysninger

Den dataansvarlige for indsamlede personlige oplysninger er sælgeren. Medmindre køberen accepterer andet, kan sælgeren i overensstemmelse med person data loven kun indsamle og opbevare de personlige oplysninger, der er nødvendige for, at sælgeren kan gennemføre forpligtelserne i henhold til aftalen. Købers personlige data vil kun blive videregivet til andre, hvis det er nødvendigt for sælgeren at gøre aftalen med køberen, eller i lovpligtige tilfælde.

Konfliktløsning

Reklamationer rettes til sælgeren inden for en rimelig frist, jf. Punkt 9 og 10. Parterne bestræber sig på at bilægge tvister i mindelighed. Hvis dette ikke lykkes, kan køberen kontakte Forbrugerrådet med henblik på mægling. Forbrugerrådet er tilgængeligt på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.